ALGE­MENE VOOR­WAARDEN AIR­WORLD

Deze Algemene Voorwaarden bestaan hoofdzakelijk uit (1) de Verkoopsvoorwaarden, (2) het reglement voor gebruikers van de Dienst (het “Reglement”) en (3) Varia. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website https://airworld.be/ (de “Website”).

De bepalingen van elke afdeling zijn overkoepelend van toepassing.

De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder ogenblik door Airworld worden gewijzigd. De op het ogenblik van de Aankoop geldende Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds ID-Fabriek met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai, Hulstbaan 155 en met ondernemingsnummer BE.0750.508.992 (hierna: “Airworld”) en anderzijds de klant, in het algemeen de wederpartij van Airworld (hierna: “de klant”). Elke bestelling, aankoop of overeenkomst betekent de kennisname en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de klant.

Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook niet stilzwijgend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen.

1. VERKOOPS­VOOR­WAARDEN

Artikel 1.1: De Dienst

De producten en diensten die door Airworld worden aangeboden en, na aankoop door de klant, zullen worden geleverd (de “Dienst”), evenals de toepasselijke prijs (de “Prijs”), worden beschreven op de Website. Uitsluitend de informatie die beschikbaar is op de meest actuele versie van de Website, met uitsluiting van informatie op oudere versies van de Website of op andere websites of plaatsen, is geldig. De beschrijving van de Dienst en de Prijs op de Website geldt steeds uitdrukkelijk onder voorbehoud van schrijffouten of materiële vergissingen. Airworld behoudt zich het recht voor om de Prijs op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De op het ogenblik van de Aankoop op de Website geafficheerde prijs zal van toepassing zijn op de Aankoop.

Airworld zal zich naar best vermogen inspannen om de Dienst te leveren. Airworld behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Dienst op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, zonder dat dit aanleiding zal geven tot enig recht voor de klant op vergoeding of terugbetaling van een aangekocht Ticket.

Artikel 1.2: Aankoop van de Dienst

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien, kan een toegangsticket voor de Dienst (“Ticket”) uitsluitend online, op de Website en/of op de website van commerciële partners, worden aangekocht.

De verschillende stappen om tot de aankoop van een Ticket over te gaan, evenals de beschikbare betaalmethodes, worden beschreven op de Website (en desgevallend de betreffende website(s) van partners). De overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd zodra Airworld de bevestiging heeft gekregen van de betalingsinstelling dat de betaling werd aanvaard (de “Aankoop”). Aangezien de betalingsmodule wordt beheerd door een derde partij, wordt geen enkele informatie met betrekking tot de betaling doorgegeven aan Airworld, die elke aansprakelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst.

Voor Tickets gekocht bij een commerciële partner, is de koper mogelijk gebonden door bijkomende voorwaarden van de partner.

Artikel 1.3: Offerte

Alle offertes blijven gedurende de door Airworld aangegeven termijn geldig. Indien geen termijn wordt genoemd, is de offerte vrijblijvend.

Na aanvaarding van de offerte door de klant wordt de overeenkomst gesloten en is de klant gehouden tot betaling conform de betalingsvoorwaarden. (zie artikel 1.8)

Wijziging van de offerte is mogelijk zoals voorzien in artikel 1.5.

Artikel 1.4: Geen herroepings­recht

Overeenkomstig artikel VI. 53 12° van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de klant niet het recht om af te zien van zijn aankoop.

Artikel 1.5: Wijziging Ticket

Tickets of vouchers zijn persoonlijk en kunnen niet worden teruggenomen of terugbetaald en mogen niet worden overgedragen of worden doorverkocht. De klant kan tot uiterlijk één week voor de datum van de levering van de dienst zijn ticket omvormen tot een voucher ter waarde van de aankoopprijs van het Ticket of de datum van zijn ticket wijzigen indien er nog beschikbare plaatsen zijn. De voucher, hetzij tegoedbon, is geldig voor één jaar en kan uitsluitend worden aangewend voor de aankoop van een nieuw Ticket. De nieuwe tickets, bekomen met de voucher, kan niet meer worden gewijzigd of worden omgeruild.

Artikel 1.6: Cadeau­bonnen of kortings­bonnen (codes)

De klant kan een cadeaubon aanschaffen als geschenk.

De regels van toepassing op tickets en vouchers zijn ook van toepassing op cadeaubonnen en kortingsbonnen, behoudens bijzondere voorwaarden vermeld op de voucher of cadeaubon.

Cadeaubonnen zijn echter niet te cumuleren met andere acties. Kortingsbonnen kunnen evenmin gecumuleerd worden.

Artikel 1.7: Overmacht

Indien Airworld wegens overmacht tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst of de dienst naar behoren uit te voeren, zal zij het recht hebben om de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In het geval van tijdelijke overmacht beperkt de verplichting van Airworld zich tot het aanbieden aan de klant van een voucher die geldig zal zijn voor één jaar.

Airworld zal bij overmacht geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Als gevallen van overmacht gelden onder meer: staking, protestactie, terreurdaad, lock-down, brand, pandemie, epidemie, stroompanne, panne in IT en/of Software-infrastructuur, beperkingen opgelegd door de overheid of door de stad, tekortkomingen of handelingen van onderaannemers, leveranciers of derden in het algemeen.

In uitzonderlijke gevallen kan Airworld zelf beslissen om de klant alsnog te vergoeden voor een aangekocht ticket waarvan de Dienst niet geleverd kan worden. In dat geval zal steeds een administratieve kost van 2% van het totaal betaalde bedrag verrekend worden met een minimum van €2,5.

Artikel 1.8: Betalings­voorwaarden

De klant dient de facturen te voldoen uiterlijk op de vervaldatum aangegeven op de facturen of 48u voor het ogenblik van de dienstverlening, afhankelijk van welke termijn eerst verstrijkt.

Bij gebrek aan betaling 48u voor het ogenblik van de dienstverlening, heeft Airworld het recht de dienstverlening te annuleren en een voucher aan te bieden aan klant na ontvangst van betaling. De betalingsverplichting van de klant blijft in elk geval gelden.

Bij verstek van betaling van de facturen op de vervaldatum, door in gebreke blijven van de klant, wordt het bedrag verhoogd met 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 € als schadevergoeding alsook met interesten aan een intrestvoet van 12 % op de verschuldigde hoofdsom, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht op schadevergoeding van het werkelijk geleden nadeel.

In geval van niet betaling op de overeengekomen vervaldag, of bij ernstige tekortkoming door de klant aan zijn contractuele verplichtingen, heeft Airworld van rechtswege het recht om zonder aanmaning de overeenkomst te ontbinden of de dienstverlening te annuleren.

Artikel 1.9: Verkoop van tickets aan het onthaal of op een andere fysieke locatie

Indien de Klant een aankoop doet bij een fysieke Airworld locatie of Airworld evenement locatie dan gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Airworld en blijven alle artikels hier beschreven ook geldig voor fysiek aangekochte tickets.

2. REGLE­MENT VOOR GEBRUI­KERS VAN DE DIENST

Artikel 2.1: Aanvaarding van het Reglement

Het Reglement is van toepassing op eenieder die zich toegang verschaft tot de Locatie en op eenieder die van de Dienst gebruik maakt (de “Gebruiker”). Onder het reglement vallen ook alle huisregels en regels voor specifieke activiteiten binnen Airworld. Deze zijn na te lezen op de website en zijn duidelijk beschikbaar op de locatie van Airworld.

Door het loutere gebruik van de Dienst aanvaardt de Gebruiker onverkort de toepassing het Reglement en erkent hij hiervan kennis te hebben genomen. Het reglement wordt immers ter beschikking gesteld van elke gebruiker in elke vestiging. Voor het gebruik van de dienst dient de gebruiker akkoord te gaan met het reglement. Het akkoord kan expliciet, impliciet, mondeling of schriftelijk gegeven worden.

Artikel 2.2: Naleving van het Reglement

Teneinde dit Reglement te doen naleven, heeft het personeel van Airworld het recht om een Gebruiker de toegang tot de Dienst, evenals de locatie waar de Dienst wordt verleend (de “Locatie”), te weigeren en om alle redelijke, en desgevallend preventieve maatregelen te nemen.

Elke Gebruiker zal de hem gegeven (veiligheids)instructies opvolgen, in het bijzonder met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Dienst en/of de Locatie en met betrekking tot het gebruik van de ter beschikking gestelde toestellen en attributen.

Wanneer dit Reglement niet wordt nageleefd, kan het personeel van Airworld elke Gebruiker die het Reglement overtreedt bevelen de Locatie te verlaten en de levering van de Dienst weigeren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling van het Ticket van de Gebruiker.

Airworld wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van schade die het gevolg is van het niet naleven van de bepalingen van het Reglement.

Artikel 2.3: Toegang tot de Dienst

Voor het gebruik van de Dienst geldt een minimumleeftijd. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, is deze vastgesteld op 6 jaar. Airworld kan op ieder ogenblik het bewijs van de leeftijd van de Gebruiker opvragen. Gebruikers die niet aan de minimumleeftijd voldoen, zullen niet worden toegelaten tot de Dienst, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling van het Ticket van de Gebruiker.

Kinderen jonger dan 18 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarig Gebruiker of persoon en blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste. Het bewijs van de leeftijd van de verantwoordelijke persoon of het kind kan op ieder ogenblik worden opgevraagd. Van Gebruikers kan te allen tijde worden verlangd dat zij zich legitimeren.

Het Ticket is geldig, en geeft toegang tot de op het Ticket beschreven Dienst, uitsluitend op de op het Ticket vermelde datum, aanvangsuur en einduur.

De wijze(n) waarop het Ticket kan worden gebruikt en gevalideerd, wordt (worden) beschreven op de Website. Tickets die niet in overeenstemming zijn met deze regels, zullen niet worden aanvaard (en zulks zal geen aanleiding geven tot enige vergoeding of terugbetaling van het Ticket).

Bijzondere voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de geldigheid en uitoefenbaarheid van het Ticket kunnen worden beschreven op de Website of op het Ticket (en desgevallend de betreffende website(s) van partners) en zullen van toepassing zijn bovenop, en desgevallend in afwijking van, de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden.

Airworld wijst elke aansprakelijkheid af in geval van het onwettig gebruik van een Ticket als gevolg van verlies of diefstal.

De Gebruiker zal uiterlijk 15 minuten voor de op het Ticket vermelde aanvangstijd aanwezig zijn op de Locatie. Indien de Gebruiker niet tijdig arriveert, kan de levering van de Dienst niet worden gegarandeerd, zonder dat hierdoor voor de Gebruiker enig recht op vergoeding of terugbetaling ontstaat.

Artikel 2.4: Gebruik van de Dienst

De Gebruiker zal de Dienst, evenals de op de Locatie ter beschikking gestelde faciliteiten, toestellen en attributen gebruiken als een goede huisvader.

De Gebruiker zal niet onder invloed zijn van alcohol, soft- en harddrugs middelen. De Gebruiker zal de Dienst gebruiken met respect voor de andere Gebruikers. De Gebruiker zal te allen tijde alle redelijke richtlijnen van het personeel van Airworld opvolgen.

Artikel 2.5: Aansprake­lijkheid

De Gebruiker betreedt de Locatie en gebruikt de Dienst op eigen risico.

Airworld wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onverenigbaarheid tussen de Dienst en de medische toestand van de Gebruiker. Gebruikers die de Dienst gebruiken in strijd met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.) doen dit op eigen risico.

Het gebruik door een minderjarige van de dienst gebeurt op eigen risico van de minderjarige enerzijds en de ouders of de verantwoordelijke vergezellende meerderjarige (hierna: verantwoordelijke) anderzijds, die instaan voor het toezicht op de minderjarige en de naleving door de minderjarige van het reglement. Airworld sluit elke aansprakelijkheid uit ten gevolge van het gebruik door minderjarigen van de toestellen die ter beschikking worden gesteld door Airworld. Het is een eigen beslissing en appreciatie van de ouder of de verantwoordelijke om de minderjarige toe te laten gebruik te maken van de dienst.

Uitsluitend de Gebruiker, en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke, is aansprakelijk voor elke schade toegebracht door zijn handelen of nalaten aan personen of goederen, en zal Airworld vrijwaren voor en schadeloos stellen tegen enige aanspraak van derden. Door gebruik te maken van de dienst aanvaardt de gebruiker en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke de potentiële risico’s verbonden aan de dienst. Airworld is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van objecten op en rond de Locatie. Indien lockers ter beschikking zouden worden gesteld van Gebruikers, is het gebruik ervan onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de Gebruiker en is Airworld niet aansprakelijk voor verdwijningen, verlies, diefstal of schade aan objecten. Verloren voorwerpen worden één week bijgehouden, waarna deze worden weggegooid.

Bij verlies, diefstal, of beschadiging van het materiaal dat door de Gebruiker wordt gebruikt bij het afnemen van de Dienst, zullen forfaitair de volgende vergoedingen worden aangerekend aan de Gebruiker:

 • Locker sleuter: €20
 • Bubbelvoetbal: €200
 • Arrowtag set: €200
 • Nerf game set: €200
 • Lasershooting set: €200
 • Hologate VR bril: €2500
 • Hologate VR controller: €250
 • Hologate VR vest: €400
 • Hologate VR geweer: €100
 • Meubilair in de Horeca: €100 - €500 afhankelijk van betrokken stukken
 • Inflatable park: Op basis van reparatie offerte verkregen door fabrikant

Bij het bevuilen van het inflatable park, binnenspeeltuin, Virtual Reality Arena, Sportterrein of andere ruimte binnen Airworld op een manier die storend kan zijn voor personeel of bezoekers van Airworld kan assistentie gevraagd worden bij het opkuisen aan de persoon die hiervoor verantwoordelijk is (of volwassen begeleider daarvan). Indien nodig kan ook toegang (tijdelijk) geweigerd worden tot een of meerdere activiteiten voor de betrokken personen om ervoor te zorgen dat alle klanten de activiteit zo spoedig mogelijk kunnen hervatten.

Indien een Klant door de hierboven beschreven rede of door een andere rede buiten de macht van Airworld om tijdelijk zijn of haar activiteit dient te onderbreken zal Airworld waar mogelijk de optie aanbieden om de resterende duur van de activiteit zo snel mogelijk te hervatten op de zelfde dag. In geen geval kunnen klanten recht op terugbetaling of andere compensatie vormen verwerven in deze omstandigheden.

De gebruiker erkent dat deze bedragen redelijk zijn en overeenstemmen met de waarde van het materiaal.

In alle gevallen is de verplichting tot schadevergoeding van Airworld op grond van welke wettelijke grondslag ook, beperkt tot de schade waartegen Airworld uit hoofde van een door haar gesloten verzekering is verzekerd. De schadevergoeding is derhalve nooit hoger dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

Indien Airworld ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zou worden gesteld voor een door de klant geleden schade, welke niet door de verzekering wordt vergoed, is de aansprakelijkheid van Airworld beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke lichamelijke schade die de Gebruiker heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van goederen.

3. VARIA

Artikel 3.1: Klachten en aanspraken

Iedere klacht die de klant opzichtens Airworld zou hebben dient schriftelijk binnen een redelijke termijn te worden ingediend. Laattijdige klachten zijn niet meer aanvaardbaar. Als uitgangspunt voor de redelijke termijn wordt genomen 5 dagen na de levering van de dienst of na het ontstaan van de klacht.

Eventuele schade aanspraken dienen schriftelijk binnen een redelijke termijn te worden ingediend bij Airworld. Een laattijdige melding van schade is niet meer aanvaardbaar. Als redelijke termijn wordt genomen 10 dagen na het ontstaan van de schade.

Eventuele rechtsvorderingen van de klant tegen Airworld dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klacht- of schademelding door klant jegens Airworld aanhangig te worden gemaakt.

De bovenvermelde dwingende termijnen worden door partijen overeengekomen en aanvaard om een problematiek inzake bewijs te vermijden en Airworld toe te laten de klacht of de schade tijdig te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen. Indien door een laattijdige melding door de klant de rechten van Airworld in het gedrang komen zal elke klacht of schadeaanspraak in elk geval worden afgewezen.

Artikel 3.2: Splitsbaarheid clausule

Indien één van de artikelen of een gedeelte van de algemene voorwaarden een grond van nietigheid zou inhouden, beperkt de nietigverklaring zich tot dat artikel en wordt het artikel in onderling overleg aangepast door partijen of dient het artikel opnieuw te worden bepaald rekening houdend met de bedoeling van de partijen evenals met het doel en de strekking van de geschonden regel.

Artikel 3.3: Forumbeding en rechtskeuze

Op elk geschil tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, uitsluitend bevoegd.

4. WAIVER

Alvorens je ons park mag betreden, dien je akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden. Hiermee word je op de hoogte gebracht van en accepteer je dat er een kans bestaat op een letsel wanneer je het inflatable park betreedt en deelneemt aan de intensieve en fysiek zware activiteiten die hieraan gerelateerd zijn (hieronder ‘de activiteit’ genoemd), aangeboden door Airworld. Daarnaast is Airworld niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan je eigendommen.

 1. Ik accepteer dat er een risico bestaat op een letsel bij mezelf, of de kinderen onder mijn gezag, bij deelname aan de activiteit.
 2. Ik verklaar dat ik, noch het kind onder mijn gezag, een medische conditie heb/heeft waardoor deelname aan de activiteit sneller kan leiden tot letsel bij mezelf/zichzelf of anderen. Indien ik minderjarig ben en/of bij twijfel doe ik navraag bij de ouders/voogd of een arts.
 3. Om het risico op een letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies die bij het begin van de activiteit op het scherm aan de ingang van het park verschijnen, uithangen in het park en door de begeleider verduidelijkt worden.
 4. Ik ga akkoord dat Airworld niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies, diefstal en/of schade aan mijn eigendommen.