Huurvoorwaarden Airworld

Artikel 1

Om het in het verhuurcontract aangewezen springkasteel te kunnen gebruiken, dient u te beschikken over elektriciteit van 220 V en 16 A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Daarnaast dient het springkasteel op een vlakke oppervlakte te staan die vrij is van scherpe objecten (stenen, glas…). Bij voorkeur bestaat dit oppervlakte uit een gras- of zandbodem waarop het volledig vrij kan staan en er langs alle zijden nog minimum 1 m ruimte is. Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (bv. stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten.

Artikel 2

Bij ondertekening van het verhuurcontract erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art. 1 wordt aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft te allen tijden eigendom van de verhuurder. Na de inontvangstneming van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de inontvangstneming erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is.

Artikel 3

De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik, op- of afbouw. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant volgt steeds de procedure inzake opbouw en afbraak zoals beschreven in de meegeleverde veiligheids- en gebruikshandleiding. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de inontvangstneming tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel, puntige voorwerpen en brillen. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. Dit alles om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 4

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind… staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Het springkasteel dient dus ten alle tijde opgeblazen te blijven ook bij regen, maar bij onweer en hevige rukwinden moet het springkasteel tijdelijk afgelaten worden. Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen. Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: water laten aflopen alvorens het af te laten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien. Indien het springkasteel overnacht, zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.

Artikel 5

Bij de inontvangstneming van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs alsook de waarborgsom van 100,00 euro betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Artikel 6

Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Artikel 7

In geval van geen of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 8

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na inontvangstneming van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Artikel 9

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.